Η εταιρία ΦΥΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ιδρύθηκε το 2016 και ασχολείται αποκλειστικά με την καλλιέργεια φύτρων και βρώσιμων άνθεων. Είναι εγγεγραμμένη στο Επίσημο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων Παραγωγής Φύτρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 


Fytra was founded in 2016 and its line of business is exclusively the cultivation of sprouts and edible flowers. The company is accredited by the Greek Ministry of Rural Development and Food.